ICONS, Byzantine Hodigitria 1200s

ICONS, Byzantine Hodigitria 1200s
Full resolution

Hodegitria: She who shows the way
Theotokos: Mother of God